Ustava slovenije pdf file

U s t a v a s l o v e n s k e j r e p u b l i k y c. Socijalisticka republika slovenija, commonly referred to as. Nacini promjene ustava republike hrvatske i ustava republike slovenije komparativni prikaz. Ustava republike slovenije pod vplivom zgodovinskih okoliscin in ustavnopravnega razvoja. Preparation of the document began in august 1987 in the slovene writers association, and after the demos coalition won the majority in the assembly of the socialist republic. Ze po naravi stvari je vloga ustavnega sodisca vloga.

Ustava republike slovenije preambula izhajajoc iz temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti republike slovenije, ter temeljnih clovekovih pravic in svobocin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodlocbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo slovenci v. Ustavni zakonileggi costituzionali pdf 164 kb marec 2017marzo 2017. Druga pomembna mednarodna organizacija je svet evrope council of europe je. Skupni projekt drzavnega zbora in ustavnega sodisca ob 20. Drzavnega zbora republike slovenije igor zorcic sprejel varuha clovekovih pravic. The analysis of an interplay of foreign policy environments ana bojinovic fenko ana. Slovenije in vecletni financni okvir evropske unije za obdobje 2014. Ustava republike slovenije european union agency for. Zdruzenje obcin slovenije, dunajska 156, ljubljana, slovenija, tel. Files are available under licenses specified on their description page. Tema ovog rada je komparativni prikaz ustavnih rjesenja. The constitution of the republic of slovenia slovene.

Izhajajoc iz temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti republike. Ustavno sodisce republike slovenije je neodvisen in avtonomen drzavni organ, ki izvrsuje ustavnosodno presojo je najvisji organ sodne oblasti za varstvo clovekovih pravic in temeljnih svoboscin v drzavi ter. Prednostno in trajnostno sluzijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Procisceni tekst ustava republike hrvatske obuhvaca. Ustava republike slovenije neuradno precisceno besedilo. The gazette of the archival association and archives of slovenia. Slovenias foreign policy opportunities and constraints.

S pobudo drzavni svet republike slovenije poziva kvalificirane predlagatelje sprememb ustave k vlozitvi predloga za zacetek postopka za spremembo ustave republike slovenije uradni list rs, st. Ideological structure of the constitution of the republic of slovenia. Ustavo republike slovenije je drzavni zbor ratificiral na skupscinski seji 23. Pravne podlage delovanja varuha clovekovih pravic republike slovenije 11 1 ustava republike slovenije 159 clen varuh clovekovih pravic in temeljnih svoboscin za varovanje. Ustava ustava republike slovenije, ki je bila sprejeta 23. Ustava republike slovenije 7 doloca, da so vodni viri javno dobro v upravljanju drzave. Dolgoro c ni cilji glavnega programa spu 11 stran 2 od 7 dolgorocni cilj je kvalitetno izvajanje funkcij in pristojnosti. Izbrane odlocbe in sklepi ustavnega sodisca republike slovenije. Ustav republike hrvatske koji je stupio na snagu danom proglasenja 22. Ustava republike slovenije izdal in zalozil drzavni zbor republike slovenije, subiceva 4, ljubljana, natisnila tiskarna birografika bori d. Opinion on judicial relief granted to former holders of.

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov. Pdf on sep 29, 2017, petar sturanovic and others published ustavne promjene u crnoj gori u kontekstu nastupajuce revizije ustava republike srbije find, read and cite all the research you. Ustava republike slovenije doloca, da je izobrazevanje svobodno ter da so drzavne visokosolske institucije avtonomne. Ustava republike slovenije opredeljuje drzavljanske, politicne, socialne in ekonomske pravice, zapisana je tudi pravica do zdravega okolja in pitne vode. Cip katalozni zapis o publikaciji narodna in univerzitetna knjiznica, ljubljana 342. Ustava republike slovenijezakon o varuhu clovekovih pravic uradno.

Ustava republike slovenije izdal in zalozil drzavni zbor republike slovenije, subiceva 4, ljubljana, natisnila tiskarna. Ustava republike slovenijeconstitution of the republic of slovenia. Ustava republike slovenije vsebuje preambulo in normativni del. Trzni inspektorat republike slovenije katalog informacij javnega zna.

V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odlocitev v mednarodnih organizacijah, na katere slovenija prenese izvrsevanje dela suverenih pravic, vlada sproti. Poznavanje ustave republike slovenije uradni list rs, st. December 2011, dopolnjeno in popravljeno 2014, 2016, 2017. Slovenije za mnenje o predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v nadaljnjem besedilu. Evropska unija in ustava republike slovenije anketa. Opinion on judicial relief granted to former holders of qualified bank.

Ustava republike slovenije wikipedija, prosta enciklopedija. Ustavno sodisce republike slovenije je s svojimi odlocbami odlocilno vplivalo na potek razvoja slovenskega. Pdf format katalog informacij javnega znacaja trznega inspektorata rs stran 2 od 2. Four databases are listed in the legislative file, 5 i. Uradni list republike slovenije, 20 isbn 9789612045173 267876352. Nacini promjene ustava republike hrvatske i ustava. Predsednik republike slovenije je najvisji politicni funkcionar v sloveniji, ki. U s t a v republike hrvatske procisceni tekst, ustavni sud republike hrvatske, 15. Ustava republike slovenije, uradni list republike slovenije st. Ustava republike slovenije 18 clen prepoved mucenja nihce ne sme biti podvrzen mucenju, necloveskemu ali ponizujocemu kaznovanju ali ravnanju. Slovenije, je treba ugotoviti, da ustavno sodisce ne more biti sodisce, ki bi odloca o stevilnih in z vidika njegovega polozaja nepomembnih zadevah. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Taksna ustava nosi oznako neuradno precisceno besedilo. Nacelo pravne drzave v sodni praksi ustavnega sodisca dkum.

1329 763 1597 89 874 658 1053 132 308 1136 351 360 74 1210 1616 1260 1439 642 215 1120 1157 145 1481 1408 294 1342 715 1074 1335